Algemene voorwaarden

Deze pagina vertelt u op welke voorwaarden u toegang hebt en gebruik kunt maken van de publiek toegankelijke delen van onze website op http://careers.superdry.com.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website gaat gebruiken.  Door onze website te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich eraan houdt.  Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gebruik dan niet onze website.

1. Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Superdry plc.  Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 07063562 en onze maatschappelijke zetel is Unit 60, The Runnings, Cheltenham, Gloucestershire GL51 9NW, Verenigd Koninkrijk.  Ons btw-nummer is GB974823775.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd.  Deze werken worden over de hele wereld beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.  Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.  U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina van onze website voor uw persoonlijke referentie.

U mag geen materiaal wijzigen dat u hebt afgedrukt of gedownload, en u mag geen afbeeldingen, foto's, video's of geluidsfragmenten of grafische weergaven zonder de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze website moet altijd worden erkend.  U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder hiervoor toestemming van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.  Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

3. Gepubliceerde informatie

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat informatie die wordt gepubliceerd op onze website nauwkeurig is wanneer ze wordt geplaatst en dat ze regelmatig wordt bijgewerkt, maar we zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of tijdigheid ervan en kunnen de informatie op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen. U mag niet vertrouwen op de informatie op de website en u erkent dat u passende maatregelen moet nemen om deze informatie te controleren voordat u ernaar handelt.

De informatie op onze website is geen aanbod van tewerkstelling of een aanbod om een contract aan te gaan met Superdry plc of een ander bedrijf.  De verstrekte informatie mag niet worden ingeroepen in verband met een beslissing om werk te zoeken bij Superdry plc of een ander bedrijf.

4. Onze aansprakelijkheid

Aangezien onze website gratis wordt aangeboden, wordt het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, geleverd zonder enige garanties of voorwaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij het volgende uit:

  • alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anderszins kunnen worden geïmpliceerd door de Belgische wetgeving of gewoonterecht; en
  • elke aansprakelijkheid (ongeacht of dit voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins) voor directe, indirecte of gevolgschade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, websites die eraan zijn gekoppeld en materialen die erop zijn geplaatst.

Dit heeft echter geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de toepasselijke wet.

5. Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag geen misbruik maken van onze website door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen (logic bombs) of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn. U mag niet proberen onbevoegde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website wordt gehost of een server, computer of database die is verbonden met onze website  U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval.

6. Links naar onze website

U mag een link naar de homepage van onze website plaatsen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert wanneer er geen bestaat.  U mag geen link maken vanaf een website waarvan u geen eigenaar bent.

7. Links vanaf onze website

Wanneer onze website links bevat naar andere sites en informatiebronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links alleen voor uw informatie aangeboden. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of informatiebronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

8. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien.  Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bekijkt zodat u kennis kan nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd.

9. Bevoegdheid en recht

De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve bevoegdheid over elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze website.  Op deze voorwaarden is het Engelse recht van toepassing.