HR PRIVACYVERKLARING

1. Inleiding

1.1 Superdry bewaart en verwerkt gegevens van alle huidige en voormalige werknemers, medewerkers, aannemers, sollicitanten, stagiaires, uitzendkrachten, consultants en directeurs.  Uw persoonsgegevens worden veilig en vertrouwelijk behandeld.  Deze privacyverklaring beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk verwerken, hoe u persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en voor welke doelen we uw gegevens verwerken.  Het maakt geen deel uit van uw contract of arbeidsovereenkomst.

1.2 Superdry plc zal de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zijn, of (als u werknemer of aannemer bent) Superdry plc of het dochterbedrijf dat in uw arbeidscontract of dienstcontract staat.  

1.3 Neem bij vragen over deze privacyverklaring contact op met uw HR-vertegenwoordiger

2. Welke gegevens verwerken we?

2.1 We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

2.1.1 Persoonsgegevens: titel, naam, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum, leeftijd, contactgegevens, nationaal ID-nummer, immigratiestatus en geschiktheid voor werk, rijbewijs, contactgegevens naaste familieleden en contactgegevens in geval van nood, eventuele handicaps en redelijke aanpassingen die vereist zijn, professionele status. 

2.1.2 Werving: vaardigheden, ervaring, kwalificaties, referenties, cv, sollicitatie, sollicitatiegesprek en beoordeling, screening, recht om te werken, resultaat, aanbod.

2.1.3 Dienstverband: contract en arbeidsvoorwaarden of opdrachtvoorwaarden, contactgegevens voor het werk, werknemersnummer, foto, locatie, werktijden, systeem-ID's, afdeling, manager, begin- en einddata, functietitel en omschrijving, niveau.

2.1.4 Beloning, voordelen: beloning, bankgegevens, rijksregisternummer, belastingcode, voordelen, onkosten, "salary sacrifice" (afstand van toekomstig loon ofbeloningselementen), vouchers voor kinderopvang, aandelenplan.

2.1.5 Verlof, afwezigheid: presentielijsten, geschiktheidsbriefjes ("fit notes"), arbeidsongeschiktheid, werkimpact en -aanpassingen, behandelingen en prognose, re-integratie, gezondheidsrapporten.

2.1.6 Prestaties, opleiding: feedback, prestatiebeoordelingen, doelen, opvolgingsplanningen, opleidingsdossier.

2.1.7 Disciplinair, klachten: aantijgingen, klachten, onderzoeken, procedures.

2.1.8 Gezondheid en veiligheid: audits, resultaten, risicobeoordelingen, incidentrapporten.

2.1.9 Monitoring: Camerasystemen, login- en toegangsgegevens systeem/gebouw, toetsaanslagen, registratie van downloads/afdrukken, registratie van telefoongesprekken/vergaderingen, IT-beveiligingsprogramma's en filters, gegevens drugtests en kredietbeoordelingen.

2.1.10 Claims van werknemers: procesvoering en klachten, bemiddeling vóór de claim, schikkingsgesprekken, gegevens over procedures inzake claims.

2.1.11 Gelijkheid en diversiteit: gegevens met betrekking tot geslacht, leeftijd, ras, nationaliteit, geloofsovertuiging en seksualiteit.

2.2 Waar wettelijk toegestaan, kan het zijn dat we een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen die in bijzondere categorieën vallen, ook wel 'gevoelige persoonsgegevens' genoemd.  Dit heeft betrekking op de volgende informatie: raciale of etnische afkomst; religieuze of filosofische overtuigingen; fysieke of mentale gezondheid; lidmaatschap van de vakbond; seksuele voorkeur; biometrische en genetische gegevens; en strafblad en informatie met betrekking tot strafrechtelijke overtredingen of procedures.

3. Hoe verzamelen we gegevens?

3.1 We verzamelen de meeste gegevens rechtstreeks van u, als u formulieren voor nieuwe starters invult, of als u gegevens invoert in onze systemen.  Sommige informatie komt van uw manager of van HR.  

3.2 We kunnen sommige informatie verzamelen van derden: bijvoorbeeld referenties van eerdere werkgevers of klanten, medische rapporten van externe professionals, informatie van belastingdiensten of een derde partij die een antecedentenonderzoek uitvoert.

3.3 Er kunnen ook gegevens verzameld worden via monitoringapparaten en deze gegevens kunnen worden verzameld door ons, of door het bedrijf dat de dienst levert. 

4. Doel en rechtsgrond van de verwerking 

4.1 We verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende zakelijke doeleinden.  Als we uw persoonsgegevens verwerken, dan dienen we daarvoor een rechtsgrond of rechtvaardiging te hebben.  Normaal gesproken is onze verwerking gerechtvaardigd om één van de volgende redenen:

4.1.1 Naleving van een wettelijke verplichting.

4.1.2 Uitvoering van uw arbeidscontract (of andere overeenkomst).

4.1.3 Gerechtvaardigde belangen die wij of een derde partij nastreven.

4.1.4 Toestemming

4.2 We hebben de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken geïdentificeerd. Deze zijn uiteengezet in Bijlage 1 , samen met de rechtsgrond voor de verwerking.

4.3 We hebben ook de doeleinden geïdentificeerd waarvoor we uw gegevens uit bijzondere categorieën verwerken. Deze zijn uiteengezet in Bijlage 2 , samen met de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

5. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

5.1 Binnen ons wervingsproces maken we gebruik van een beperkte mate van geautomatiseerde besluitvorming, om sollicitanten die niet voldoen aan onze gepubliceerde functievereisten en de vereiste minimale score niet behalen eruit te filteren.

5.2 We kunnen af en toe profilering toepassen in verband met werving, en beoordeling van prestaties en potentieel als onderdeel van ons beoordelingsproces of andere carrièreontwikkelingsprogramma's.  Dit wordt niet gebruikt als de enige basis voor besluitvorming.

6. Bewaren van persoonsgegevens

6.1 We bewaren persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld.  Dit is gewoonlijk de periode van uw dienstverband/contract bij ons, plus de duur van een verjaringstermijn. Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens langer bewaard moeten worden.  We kunnen bepaalde soorten gegevens (bijv. belastinggegevens) gedurende een andere periode bewaren zoals vereist door de wet.  Lees ons beleid aangaande het bewaren van documenten.

7. Openbaarmaking van persoonsgegevens

7.1 Binnen Superdry hebben HR en diegenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van u of uw relatie met Superdry (waaronder personeel van de juridische, financiële en IT-afdelingen) toegang tot uw persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen op need-to-know-basis.  Bepaalde basisgegevens (bijv. naam, functietitel, contactgegevens voor het werk) kunnen ook toegankelijk zijn voor andere werknemers.

7.2 Onze externe dienstverleners, zoals partijen die onze HR- en IT-systemen hosten, ondersteunen en onderhouden, kunnen ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

7.3 Voorbeelden van derden met wie uw gegevens zullen worden gedeeld zijn onder meer belastingdiensten en regelgevende instanties, verzekeraars, bankiers, IT-beheerders, advocaten, auditors, investeerders, consultants en andere professionele adviseurs en dienstverleners op het gebied van loonadministratie en voordelen.  

8. Internationale overdracht van persoonsgegevens

8.1 Af en toe kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar andere groepsbedrijven, die binnen de EU of op andere locaties in de wereld kunnen gevestigd zijn. Persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden, die mogelijk systemen of leveranciers hebben die buiten de EU gevestigd zijn.  

8.2 Wij zorgen voor passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat de overdracht van uw persoonsgegevens gebeurt volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. Uw rechten

9.1 Recht op toegang, correctie en verwijdering: U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens en om correctie van onjuiste gegevens.  U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van irrelevante gegevens.  Log in bij uw account in het Superdry Careers Centre om uw gegevens bij te werken. Dit is het account dat u hebt aangemaakt toen u uw gegevens voor het eerst bij ons registreerde. Ga naar instellingen, selecteer de optie Account verwijderen om uw account helemaal te verwijderen of werk andere informatie of voorkeuren bij volgens de weergegeven opties.

9.2 Gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde situaties hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan Superdry verstrekt hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U kunt ook van ons vragen om - als dit technisch mogelijk is - deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  (Dit is van toepassing als we uw toestemming nodig hebben of als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract als de rechtsgrond voor verwerking en indien die persoonsgegevens automatisch verwerkt worden.)

9.3 Recht op beperking van verwerking: U hebt het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als: (i) u zich vragen stelt bij de nauwkeurigheid van de gegevens; (ii) de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat we deze verwijderen; (iii) we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor een juridische claim; of (iv) u bezwaar hebt aangetekend tegen onze gronden van gerechtvaardigd belang.

9.4 Recht om toestemming in te trekken: Als we uw toestemming nodig hebben om gegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

9.5 Recht om bezwaar te maken tegen gronden van gerechtvaardigd belang: Als we gerechtvaardigde belangen hebben in het verwerken van gegevens, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op deze gronden.

9.6 Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u denkt dat onze gegevensverwerking onwettig is.

10. Algemeen

10.1 De functionaris voor gegevensbescherming van Superdry is Adam Smith, senior juridisch adviseur.  Neem contact met hem op via dpo@superdry.com.

10.2 We kunnen deze privacyverklaring op elk gewenst moment wijzigen. U wordt op de hoogte gesteld van deze wijzigingen.  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt en herzien op 25 mei 2018.  

 

Bijlage 1

Doel van verwerking

De rechtsgrond waarop we ons baseren

Werving en selectie

Naleving van wettelijke verplichtingen, inclusief ervoor zorgen dat we niet onrechtmatig discrimineren.

Noodzakelijk om op uw verzoek stappen te ondernemen om met u een contract aan te gaan.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - beoordelen en vergelijken van kandidaten en een eerlijk besluit nemen.

Screening vóór tewerkstelling

Naleving van wettelijke verplichtingen, waaronder het vaststellen van het recht om te werken in het land waarin u tewerkgesteld bent.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - ervoor zorgen dat kandidaten geen onaanvaardbaar risico vormen voor ons bedrijf of onze klanten. Het controleren van strafbladen is nodig om criminaliteit en andere onwettige handelingen te voorkomen en het bedrijf te beschermen tegen fraude, oneerlijkheid of incompetentie.

Jobaanbiedingen, arbeidsovereenkomst en integratie van nieuwe medewerkers

Naleving van de wettelijke verplichtingen, inclusief het verstrekken van schriftelijke arbeidsvoorwaarden en ervoor zorgen dat we niet onrechtmatig discrimineren.

Noodzakelijk om de stappen te ondernemen om het contract tussen ons aan te gaan en uit te voeren - we hebben informatie nodig om u een aanbod te doen en om uw arbeidsovereenkomst te beheren.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - ervoor zorgen dat personeel effectief in dienst genomen wordt, volgens passende voorwaarden, overgang naar dienstbetrekking met behoud van de informatie die tijdens de werving is aangeleverd.

Toekomstige wervingskansen

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - onderhouden van een passende database van talenten die de afgelopen 6 maanden belangstelling hebben getoond voor een baan bij ons en die mogelijk geschikte kandidaten zijn.

Vragen over wervingsbeslissingen

Naleving van juridische verplichtingen, inclusief om te kunnen laten zien dat we wetgeving inzake gegevensbescherming en antidiscriminatie naleven.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - om kandidaten feedback te geven en eventuele bezwaren of claims met betrekking tot onze wervingsbeslissingen te kunnen verdedigen.

Verstrekken en beheren van beloningsregeling, voordeelregeling en stimuleringsregeling; terugbetaling van zakelijke kosten en onkosten; zorgen voor belastingaftrek en socialezekerheidsbijdragen

Naleving van wettelijke verplichtingen, waaronder het verstrekken van wettelijke betalingen en voordelen en het voldoen aan de vereisten van belastingautoriteiten.

Noodzakelijk om uw contract uit te voeren, om betalingen en voordelen die we met u overeengekomen zijn te verstrekken en te beheren.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - om ons personeelsbestand te beheren en voor onze bedrijfsvoering.

Toewijzen en beheren van plichten en verantwoordelijkheden

Noodzakelijk om uw contract uit te voeren, om ervoor te zorgen dat u de rol die u volgens uw arbeidscontract hebt, ook uitvoert.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - voor het beheer van ons personeelsbestand en voor onze bedrijfsvoering, waaronder effectieve toewijzing en organisatie van werk; ervoor zorgen dat werknemers duidelijk gedefinieerde taken/verantwoordelijkheden hebben en taken volgens de juiste procedures uitvoeren.

Effectief identificeren van en communiceren met personeel; registers en competentiedatabank

Noodzakelijk voor naleving van onze wettelijke verplichtingen, inclusief communicatie met u, zoals vereist volgens arbeidswetten of onze zorgplicht.

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren, zodat we uw arbeidscontract kunnen uitvoeren.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen: voor het beheer van ons personeelsbestand en voor onze bedrijfsvoering, inclusief effectieve communicatie; bescherming van het bedrijf door ervoor te zorgen dat werknemers kunnen worden geïdentificeerd; het faciliteren van effectieve communicatie en samenwerking tussen personeel.

Beoordelingen met betrekking tot gedrag, prestaties, capaciteiten, afwezigheid en klachten; aantijgingen, klachten, onderzoeken en processen

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder onze zorgplicht jegens u, om onrechtmatig ontslag te voorkomen en ons te houden aan de antidiscriminatiewetten.

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren, waar we hebben toegezegd bepaalde procedures na te leven.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen inzake het beheer van ons personeelsbestand en onze bedrijfsvoering - implementeren van beleid en procedures; normen voor aanwezigheid, gedrag en prestaties; omgaan met kwesties die te maken hebben met werknemers.

Beoordelingsgesprekken; talentprogramma's

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - stellen van doelen, meten van hun resultaten; beoordelen van ontwikkelingsbehoeften en potentieel; zorgen voor passende prestatiemetingen om eerlijke, consistente, objectieve, prestatiegerelateerde beloningen te bieden.

Opleiding, ontwikkeling, promotie, carrière- en successieplanning en noodplanning om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - voor het beheer van personeelsbestand en voor onze bedrijfsvoering, inclusief passende opleiding; successie- en noodplannen aanwezig; ondersteunen en ontwikkelen van ons personeel in hun carrière.

Overleg of onderhandelingen met personeel en vertegenwoordigers

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen op het gebied van wettelijk overleg, zoals vereist door arbeidswetten.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - om de visie van ons personeel te vragen op voorstellen die impact hebben op hen.

Onderzoeken uitvoeren voor het benchmarken en identificeren van verbeterde werkwijzen en werknemersrelaties en betrokkenheid op het werk

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - de visie van ons personeel vragen en hen de kans geven om zorgen aan te kaarten of verbeteringen voor te stellen.

Afwezigheidsgegevens/medische informatie met betrekking tot fysieke of mentale gezondheid voor beloning of uitkeringen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid/blijvende invaliditeit; arbeidsgeschiktheid; re-integratie; aanpassingen aan taken of de werkplek; gerelateerde managementbeslissingen; uitvoeren van gerelateerde managementprocessen

Noodzakelijk voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder gezondheids- en veiligheidswetgeving, zorgplicht ten aanzien van personeel, het bieden van wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vermijden van onrechtmatig ontslag en naleving van wetgeving inzake discriminatie op grond van een handicap.

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren, waaronder het verstrekken van betalingen en uitkeringen met betrekking tot afwezigheid of arbeidsongeschiktheid.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - beheren en ondersteunen van ons personeel, beheren van gezondheids- en veiligheidsrisico's, ondersteunen van het welzijn van het personeel en stappen ondernemen om risico' s te identificeren en verkleinen, garanderen van arbeidsgeschiktheid, beheren van afwezigheid en arbeidsongeschiktheid.

Herstructurering, ontslagen, wijzigingsprogramma's

Noodzakelijk voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder ontslagen en andere beëindigingen, consultatie, selectie en andere procedurele stappen.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - beslissingen nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf om de bedrijfsvoering te waarborgen of het bedrijf te laten groeien of te moderniseren; zorgen voor passende werknemersbetrokkenheid bij transformatie- of wijzigingsvoorstellen.

Referenties

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen en die van potentiële nieuwe werkgevers – verstrekken en ontvangen van basisgegevens over het dienstverband om het arbeidsverleden van een voormalige werknemer te bevestigen, inclusief datums van het dienstverband, functie en reden voor vertrek.

Beleid en procedures inzake e-mail, IT, internet, sociale media, HR en ander bedrijfsbeleid en -procedures.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - beheren van ons personeel en bedrijf en ze beschermen tegen verschillende risico's; zorgen voor beleid en procedures voor werknemers, meten van naleving, detecteren van inbreuken en actie ondernemen; bescherming van het IT-netwerk, de systemen en bedrijfsapparatuur om de integriteit en beveiliging van gegevens en bedrijfsinformatie te waarborgen.

Veiligheid en beveiliging

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder gezondheids- en veiligheidswetgeving en onze zorgplicht.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen – ervoor zorgen dat ons bedrijf, onze klanten, werknemers en systemen beschermd zijn en dat er actie wordt ondernomen om risico's te beperken. Omvat het uitvoeren van risicobeoordelingen; het detecteren en voorkomen van criminaliteit of criminele activiteiten of andere onwettige of onethische activiteiten; ervoor zorgen dat alleen de juiste werknemers tewerkgesteld zijn bij ons bedrijf; onze werknemers voorzien van manieren om nalevingsproblemen te melden en zorgen voor passende overweging van en onderzoek naar zaken die bij ons onder de aandacht worden gebracht.

Monitoringprogramma's om te zorgen voor gelijke kansen en diversiteit

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder antidiscriminatiewetten

Noodzakelijk voor het openbaar belang van het zorgen voor gelijke kansen voor of gelijke behandeling van mensen met verschillende raciale of etnische afkomst, met verschillende religieuze of filosofische overtuigingen, mensen met verschillende fysieke of mentale gezondheidstoestand of mensen met verschillende seksuele voorkeuren, met de bedoeling om dergelijke gelijkheid te bevorderen of behouden.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - voorkomen van discriminatie en bevordering van een inclusieve en diverse werkplek.

Ondernemen van een commerciële transactie of dienstoverdracht, zoals een fusie/ overname of overdracht van tewerkstelling

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder voorschriften inzake automatische overdracht.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - beslissingen nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf om de bedrijfsvoering te waarborgen of het bedrijf te laten groeien of efficiëntie en effectiviteit te maximaliseren; zorgen voor goed inzicht in personeelskosten en -verplichtingen en een soepele overgang waarborgen.

Beheren en bijhouden van HR-gegevens, bestanden en systemen

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder wetgeving inzake gegevensbescherming.

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren, waaronder ervoor zorgen dat de informatie die nodig is voor de uitvoering van het contract veilig bewaard wordt.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het handhaven van de integriteit en beveiliging van gegevens en het faciliteren van archiefbeheer, ervoor zorgen dat informatie actueel blijft en informatie verwijderen als deze niet langer nodig is.

Handhaving van wettelijke rechten en plichten; juridische claims

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waaronder arbeidswetten, gezondheids- en veiligheidswetgeving en wetgeving inzake gegevensbescherming.

Noodzakelijk om ons contract uit te voeren, waaronder handhaving van onze rechten onder dat contract.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen - om ons bedrijf te beschermen tegen schendingen van wettelijke verplichtingen, en om ons te verdedigen bij geschillen.

Naleving van verzoeken door overheidsinstanties, of waar vereist of toegestaan door toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen, overheidsvoorschriften of regelgevende instanties

Naleving van onze wettelijke verplichtingen, waar sprake is van een wettelijke verplichting om informatie vrij te geven.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om samen te werken met relevante autoriteiten, overheidsinstanties of regelgevingsinstanties voor het verstrekken van informatie waar nodig.

 

Bijlage 2 

Doel van verwerking

Aanvullende rechtsgrond voor gegevens uit bijzondere categorieën

Werkvergunningen, informatie over woonplaats, bewijs van burgerschap verwerkt om de geschiktheid om te werken te beoordelen

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten die u of Superdry hebben volgens het arbeidsrecht en het socialebeschermingsrecht. In het bijzonder onze vereiste om te controleren dat het wettelijk is toegestaan dat u werkt.

Uw raciale of etnische achtergrond, religie, filosofische of politieke overtuiging, seksuele voorkeur of eventuele handicaps kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistische gegevens, of waar het nodig is om dergelijke kenmerken te registreren om te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van gelijkheid en diversiteit of om onze inzet op het gebied van gelijke kansen te blijven beoordelen.

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten die u of Superdry hebben volgens het arbeidsrecht en het socialebeschermingsrecht. In het bijzonder naleving van de antidiscriminatiewetgeving.

Noodzakelijk voor het openbaar belang van het zorgen voor gelijke kansen voor of gelijke behandeling van mensen met verschillende raciale of etnische afkomst, met verschillende religieuze of filosofische overtuigingen, mensen met verschillende fysieke of mentale gezondheidstoestand of mensen met verschillende seksuele voorkeuren, met de bedoeling om dergelijke gelijkheid te bevorderen of behouden.

Gezondheids- en medische informatie gebruikt om te voldoen aan wetgeving inzake tewerkstelling, gezondheid en veiligheid of sociale zekerheid

Noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten die u of Superdry hebben volgens het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en het socialebeschermingsrecht.

Voor zover deze gegevens beheerd worden door onze adviseurs inzake gezondheid op het werk, is deze verwerking noodzakelijk voor preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van uw werkcapaciteit, medische diagnose, het verlenen van behandeling.

Vakbondslidmaatschap wordt verwerkt om te garanderen dat uw rechten met betrekking tot vakbondslidmaatschap worden gehandhaafd

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten die u of Superdry hebben volgens het arbeidsrecht en het socialebeschermingsrecht. Met name mensenrechtenwetgeving betreffende vrijheid van vereniging en vergadering, wetten betreffende onze interactie met vakbondsleden.

Omgaan met klachten volgens ons beleid en onze procedures inzake klachten, klokkenluiden, antipesten en intimidatie of gelijksoortig beleid en gelijksoortige procedures, waar die informatie relevant is

Noodzakelijk voor het uitvoeren van de verplichtingen en het uitoefenen van de rechten die u of Superdry hebben volgens het arbeidsrecht en het socialebeschermingsrecht. In het bijzonder arbeidsrecht met betrekking tot effectief beheer van klachten en het voorkomen van onrechtmatige ontslagen, antidiscriminatiewetten en onze zorgplicht ten aanzien van ons personeel.